Όροι Χρήσης

Η εταιρεία Praxisbrokers – Ασφάλειες δημιούργησε τον δικτυακό τόπο https://praxisbrokers.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρεία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με την εταιρεία μας. Η χρήση του https://praxisbrokers.gr διέπεται από τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του https://praxisbrokers.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου https://praxisbrokers.gr συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω: Ο δικτυακός τόπος https://praxisbrokers.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο praxisborkers.gr , όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας Praxis Brokers – Ασφάλειες και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό συνολικά ή εν μέρει, δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια των δικαιούχων.

Η εταιρεία Praxisbrokers – Ασφάλειες καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στη χρήση καθώς και η ακρίβεια και η εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο, ωστόσο σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν δεσμεύεται, ούτε εγγυάται, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του https://praxisbrokers.gr εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του https://praxisbrokers.gr. Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος , ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων, ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Οι σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο https://praxisbrokers.gr , παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η εταιρεία Praxis Brokers – Ασφάλειες, δεν αναλύει ή ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε καμμία περίπτωση η εταιρεία Praxis Brokers – Ασφάλειες , δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης η Praxis Brokers – Ασφάλειες δεν φέρει καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των εν λόγω δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους δικαιούχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη ή και χρήση αυτών.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ:

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία δεν κάνει αποδεκτό τον προς ασφάλιση κίνδυνο και έχουν ήδη κατατεθεί ασφάλιστρα, η praxisbrokers υποχρεούται να τα επιστρέψει άτοκα.