Ατλαντική Ένωση: Ποιος ασφαλίζεται υποχρεωτικά για την χρήση drones;

flying-drones-praxis
Η Ατλαντική Ένωση ενημερώνει τους συνεργάτες της, ότι σύμφωνα με τον «Κανονισμό – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (Unmanned Aircrat Systems – UAS)» ορίζεται ως υποχρεωτική η ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ΣμηΕΑ (drones) για ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναντι τρίτων σύμφωνα με τα εξής όρια κάλυψης: Έναντι υλικών ζημιών τρίτων έως 150.000 και για σωματικές βλάβες τρίτων έως 1.000.000.

Στην προσπάθειά της να διευκολύνει το έργο των συνεργατών της για την πληρέστερη, δυνατή κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών τους, η Ατλαντική Ένωση διαμόρφωσε μια σύντομη περιγραφή του νέου νομοθετικού πλαισίου καθώς και νέο τιμολόγιο ασφάλισης αστικής ευθύνης ΣμηΕΑ (drones), το οποίο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Ειδικότερα η υποχρεωτική ασφάλιση προβλέπει:

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Καλύπτεται η αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους εξ υπαιτιότητός του από τη λειτουργία και χρήση του ΣμηΕΑ (DRONE) σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016).

Η κάλυψη δίδεται μόνον σε ΣμηΕΑ (drones) με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση έως 25 κιλά.

Λήπτης της Ασφάλισης:

Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ (drone) ιδιώτης ή επαγγελματίας

Δ/νση κινδύνου

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ /ΑΝΑ DRONE

Σωματικές βλάβες (μεμον.ατύχημα) μέχρι…………………………..€ 1000.000
Σωματικές βλάβες (ομαδ.ατύχημα) μέχρι………………………….. € 1000.000
Υλικές ζημιές κατ’ ατύχημα μέχρι…………………………………….. € 150.000
Ανώτατη ευθύνη της εταιρείας κατ’ έτος………………………….. € 1.000.000

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό τα ΣμηΕΑ (drones) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

α) Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category). Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος.

Ο χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ και η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον χειριστή. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ανοικτή κατηγορία ΣμηΕα διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες βάσει του ΦΕΚ με ειδικές προϋποθέσεις και όρους ανά υποκατηγορία ως εξής:

CAT AO (MTOM< 1KG

CAT A1 (MTOM =/>1 KG –

CAT A2 (MTOM =/> 4KG – β) Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Specific Category). Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται.

Απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας.

Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του ΣμηΕΑ σε ειδικό μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας μέσω της πληρωμής παραβόλου.

γ) Πιστοποιημένη κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Certified Category). Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

Απαιτείται η νηολόγηση του ΣμηΕΑ σε ειδικό μητρώο της ΥΠΑ και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας). Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας πρέπει να διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόμενο και οι εξετάσεις της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ έχουν:

Α1) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης του ΣμηΕΑ εφόσον αυτό ανήκει στην υπό-κατηγορία CAT Α2 των ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας δηλαδή έχει μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από 4 – 25 κιλά.

Α2) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης ανεξάρτητα σε ποια υποκατηγορία ανήκει το ΣμηΕΑ και ανεξάρτητα της μέγιστης μάζας αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) του ΣμηΕΑ (drone).

Β) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ειδικής κατηγορίας σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ είτε ερασιτεχνική είτε επαγγελματική.

Γ) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της πιστοποιημένης κατηγορίας σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ είτε ερασιτεχνική είτε επαγγελματική.

ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

α) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση χρήσης του μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο εφόσον το ΣμηΕΑ έχει μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 4 κιλών.

ΠΗΓΗ: nextdeal.gr

Προεπιλεγμένη Εικόνα
Γιάννης Λαθουράκης
Άρθρα: 35

Υποβολή απάντησης